RADA RODZICÓW

                Rada-Rodzicow-Gimnajzum-nr-12

Prezydium Rady Rodziców
Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu
w roku szkolnym 2014/2015

Przewodnicząca: Olga Godynicka-Kubiak

Z-ca Przewodniczącego: Monika Kremser

Sekretarz – Marta Fiałkowska

Skarbnik: Mirosław Czechlowski

 

Funkcjonowanie Rady Rodziców wynika z zapisów Statutu szkoły

Prawa i obowiązki Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 12 w Poznaniu wynikające ze statutu szkoły i regulaminu Rady Rodziców .

Statut Gimnazjum nr 12 w Poznaniu

Rada rodziców

  1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
  2. Szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców określa jej regulamin.
  3. Regulamin zatwierdza ogólne zebranie rady rodziców.
  4. Rada rodziców:

1) występuje do rady pedagogicznej i dyrektora Gimnazjum z wnioskami i opiniami

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

2) udziela pomocy samorządowymi uczniowskiemu,

3) działa na rzecz stałej poprawy bazy,

4) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,

5) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

6) współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum,

7) opiniuje zestawy programów nauczania dla poszczególnych klas.

 

Jako cele swej działalności Rada Rodziców stawia sobie w szczególności > Sprawdź <

Regulamin Rady Rodziców >Sprawdź<

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2014 – 2015 >Sprawdź

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2015 – 2016 Sprawozdanie_finasowe_za_rok_2015_2016

 

Dane do wpłaty:

Gimnazjum nr 12 im.Jacka Kuronia
os. Stefana Batorego 101
60-687 Poznań
nr konta 04 1240 3220 1111 0000 3529 4030

WAŻNE: w tytule wpłaty proszę zaznaczyć klasę oraz imię i nazwisko dziecka

top